HISTORIE 


Det var Ingvald Ingvaldsen og Thorleif Holme som fikk ideen om å starte sjømannsforening i Bømlo.Dei tok kontakt med Vest Karmøy Sjømannsforening for informasjon.
Det vart annonsert og innkalt til etableringsmøte for Bømlo Sjømannsforening, møtet vart holdt på Dahlaneset 2. oktober 2008. Det møtte over 30 personer denne kvelden.
Vi hadde besøk fra Vest Karmøy Sjømannsforening v/ John Ståle Egge og Thorleif Ritland , som fortalde om start og drift av deres sjømannsforening.
Følgende personer ble valgt til Interimstyre:
Bjørn Dahl, Jonas Nesse, Tolleif Hidle, Ingvald Ingvaldsen og Thorleif Holme.
Som vararepresentanter ble valgt:
Kjell Henning Vestvik,Erling Holme og Harry Selsvold.
Styremøte 23.oktober 2008.
Konstituering av Interimstyre:
Formann : Thorleif Holme
Nestformann: Ingvald Ingvaldsen
Kasserar:Jonas Nesse
Sekretær:Bjørn M. Dahl
Styremedlem:Tolleif Hidle

Det var enighet om at vi bruker statuttene fra Vest Karmøy Sjømannsforening tilpasset vårt bruk

 

VEDTEKTER BØMLO SJØMANNSFORENING.

 

1. Foreningens formål er å få faste medlemmer av sjøfolk og andre sjøfartsinteresserte sammen til sosialt og kulturelt lag.Dette formålet nås ved å arrangere møter,foredrag og diskusjoner i foreningens regi.
2. Som medlemmer av foreningen kan tas opp alle med maritim interesse i Bømlo og omegn.
3. Innmelding i foreningen må være godkjent av styret,og utmelding må skje skriftelig til styret.
4. Kontigenten fastsettes av styret.Såfremt et medlem ikke har betalt kontigenten for 2 år kan styret betrakte medlemmet som utmeldt av foreningen.Dette medlemmet kan ikke tas opp igjen som medlem før skyldig kontigent er innbetalt.Foreningen bank-konti disponeres av 2 personer, styrets formann og lagetes sekreter sammen.
5. Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, samt 3 varamedlemmer.Desse velges for 2 år av gangen.Som styremedlem kan en ikke velges for mer enn 3 perioder.Tiden som varamedlem medregnes ikke i den tiden.Styret består av formann,nestformann,sekreter,kasserer og et styremedlem som alle velges på årsmøte.På årsmøte velges også revisor.
6. Videre velges det på årsmøte, 3 medlemmer til valgkomite, 5 medlemmer til arrangementskomite, 3 medlemmer til hus og cateringkomite som alle kan tilkalle andre medlemmer ved behov.
7. Styremøte kan ikke avholdes med mindre 3 medlemmer er tilstede.Avgjørelser tas med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet,gjør formannens stemme utslaget.
8. Styrets plikter er som følger : Å ta opp nye medlemmer, forvalte foreningens midler og evt. Eiendommer, sammenkalle til styremøter og medlemsmøter og innkalle til årsmøte.
9. Årsmøte som er foreningens høyeste myndighet kalles inn hvert år innen utgangen av November. Styret gir her en årsberetning om foreningens virksomhet, legger frem regnskap og gjør rede for bruk av foreningens midler.
10. Alle valg og beslutninger skal skje skriftelig og avgjøres med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.
11. Forslag til behandling av foreningens vedtekter må legges frem på et alminnelig møte minst en måned før årsmøte skal avholdes og avgjøres av dette.
12. Til endring av vedtekter kreves det alltid 2/3 flertall av de fremmøttes stemmer.
13. Forslag til foreningens oppløsning skal settes frem og vedtas på ordinære årsmøter. For at beslutningen om oppløsning skal være gyldig må minst halvparten av samtlige medlemmer og minst 2/3 flertall av de på siste årsmøte ha stemt for oppløsning. Samtidig avgjøres minst 2/3 flertall hvorledes foreningens midler disponeres.